Welcome To Pattani Fisheries College
  หน้าแรก วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม      
ประวัติวิทยาลัยฯ
แผนการเรียนแผนก
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ประกอบการ
การฝึกงานนอกสถานประกอบการ
การสัมมนาฝึกงานรวมกับสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ติดต่อวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพปัตตานี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพสายบุรี

ระดับชั้นปวส.1/4
แบบสำรวจของรายวิชาเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                 เข้าเรียนปีการศึกษา....1......./....2555.........
รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม.  ภาคเรียน
..1../.55.. ..2../.55.. ..1../.56.. ..2../.56..
1. หมวดวิชาสามัญ (21 นก.)             
    1.1  วิชาสามัญทั่วไป (13 นก.)              
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 3 3 /      
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3        
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3        
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1        
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2        
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1 /      
3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 2 /      
รวม 13 15        
     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (8 นก.)            
3000-1222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 1 2        
3000-1226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 2        
3000-1420 วิทยาศาสตร์ 1 3 4        
3000-1520 คณิตศาสตร์ 1 3 3        
รวม 8 11        
2.  หมวดวิชาชีพ (59 นก.)               
     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (15 นก.)      ..1../.55.. ..2../.55.. ..1../.56.. ..2../.56..
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 3        
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4 /      
3200-1003 หลักการจัดการ 3 3        
3200-1005 หลักการตลาด 3 3        
3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน 3 4 /      
รวม 15 17        

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม.  ภาคเรียน
..1../.55.. ..2../.55.. ..1../.56.. ..2../.56..
      2.2  วิชาชีพสาขาวิชา (24 นก.)             
3204-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4        
3204-2003 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3 4        
3204-2004 ระบบปฏิบัติการ 3 4 /      
3204-2005 ระบบฐานข้อมูล 3 4        
3204-2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3 4        
3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 4        
3204-2011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3 4 /      
3204-2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 4        
รวม 24 32        
       2.3 วิชาชีพสาขางาน (16 นก.) ไม่น้อยกว่า 15  นก.            
3204-2301 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 2 3        
3204-2302 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน 2 3        
3204-2303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2 3        
3204-2304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3        
3204-2305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร 2 3        
3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ 2 3        
3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ 2 3        
3204-2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร 2 3        
รวม 16 24        
     2.4 โครงการ (4 นก.)            
3204-6001 โครงการ 4 10        
รวม 4 10        
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 นก. )            
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3        
3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม 3 4        
รวม 6 7        
4. ฝึกงาน (4 นก.)              
3000-7001 ฝึกงาน 4 *        
รวม 4 *        
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร       ..1../.55.. ..2../.55.. ..1../.56.. ..2../.56..
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 - 2 /      
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 - 2        
3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 - 2        
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 - 2        
รวม - 8        

รหัสวิชา รายวิชา นก. ชม.  ภาคเรียน
..1../.55.. ..2../.55.. ..1../.56.. ..2../.56..
6. รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (14 นก.)            
3200-0001 ธุรกิจทั่วไป 2 2 /      
3200-0002 บัญชีเบื้องต้น 1 3 4 /      
3200-0003 บัญชีเบื้องต้น 2 3 4        
3200-0004 การขายเบื้องต้น 3 3        
3200-0005 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน 3 5 /      
รวม 14 18        

download ดูเอกสารเพิ่มเต็ม

 
 
 

 

Free Web Hosting