Welcome To Pattani Fisheries College
  หน้าแรก วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม      
ประวัติวิทยาลัยฯ
แผนการเรียนแผนก
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ประกอบการ
การฝึกงานนอกสถานประกอบการ
การสัมมนาฝึกงานรวมกับสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ติดต่อวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพปัตตานี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพสายบุรี

ประวัติวิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งโดยความประสงค์ ความต้องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา)
โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานีและมีประวัติความเป็นมาดังนี้
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2536 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ผู้อานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นสานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกอง      วิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อานวยการ บุญชุม เปียแดง ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผู้สารวจพื้นที่วางแผนการใช้ที่ดินและจัดทาแผนหลัก งานฟาร์ม
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยอาศัยอานาจตามความ ในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 จึงให้จัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ที่หมู่ที่ 2 ตาบลบางตาวา และหมู่ที่ 7 ตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายชลิต เฟื่องเรือง ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีและได้ขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจาปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามคาของบประมาณของนายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1,500,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และนายอุดม จันทรพาหา อาจารย์ 2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการและดูแลการก่อสร้าง
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประภาค ขวัญชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ, นายสุรัตน์ชัย อมรจันทราภรณ์ ,นางสาวสมสมัย พลอินตา และ นายพิเสก ส่องสง เป็นคณะทีมงานช่วยเหลือ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2545 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีอีกหน้าที่หนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห์ ชัยพรหม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง และได้มอบหมายให้นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยมีนายพิเสก ส่องสง เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียงคนเดียว เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวิทยาลัยอยู่
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2546 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุชาติ พรหมหิตาทร มาเป็นผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงต้องทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง ตามคาสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปัตตานี เช่นเดิม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน์ ครูพิเศษจ้างสอน มาช่วยบริหารจัดการ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณและนายอนุชาติ บุรีรัตน์ ทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการ(ทาหน้าที่ตามคาสั่งภายในของวิทยาลัย) ทั้ง 3 คน ก็ได้ยึดอาคารเรียนชั่วคราว ทาเป็นสานักงาน ทาเป็นห้องเรียน ห้องครัว ห้องละหมาด ห้องสมุด และพักกินนอนประจา อยู่ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตได้เต็มรูปแบบและเริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
วันที่ 5 สิงหาคม 2546 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในระยะที่ 2 เพื่อของบประมาณ งบกลาง ปี 2546 (แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)
วันที่4 ธันวาคม 2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี โดย นายปรีชา เวชศาสตร์ ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสถานศึกษา ได้ผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตามของยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปัตตานี จานวน 17 คน และได้เข้าชื่อยื่นเสนอ ขอจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จานง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยผ่านการทาประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตาบลบางตาวา ตาบลตุยง ระดับอาเภอของอาเภอหนองจิกเข้าสู่ เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา) โดยได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ในระยะที่ 2 ได้สาเร็จ และ วันที่ 22 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี และได้รับงบประมาณ งบกลาง ปี 2547 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2547) จานวน 22,545,200 บาท ซึ่งได้จัดสรรผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้โดยได้สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ระบบน้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า ปรับปรุงถนนทางเข้า และครุภัณฑ์ สานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน) งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ ตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการ เป็นผู้ประสานดาเนินการ และมี นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ตาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5ทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้อานวยการ (คาสั่งภายในวิทยาลัย) และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ เป็นผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ทาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ไปเสนอต่อกองอานวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต) เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยน วิธีการทางงบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ถูกพับไป เมื่อนายปรีชา เวชศาสตร์ ชี้แจ้งถึงความจำเป็นความสาคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี ทางกองอานวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ก็ได้อนุมัติงบประมาณมาให้ 25,000,000 บาท โดยมีงบบุคลากร งบดาเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 2 หลัง อาคารฝึกอาชีพ 1 ชั้น มีใต้ถุนโล่ง 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจานวน 1 หลัง โรงเพาะฟักสัตว์น้ากร่อยอีก 1หลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 1คัน , รถกระบะ 1 คัน) โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ รองผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้ประสานดาเนินการ โดยมี นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ และ นายวรยุทธ์ ชีวรัตน์ ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ (คาสั่งภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์ นายประพัฒน์ กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีมาร่วมดาเนินการ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม่ ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ ให้มีรหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกย่อย และรหัสบัญชีย่อย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วทาหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยประมงปัตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการต่อจังหวัดปัตตานี ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาเป็นเงิน 7,772,900 บาท โดยได้เป็นงบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบลงทุน โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ ป้ายวิทยาลัย ป้อมยาม เสาธงชาติ ปรับปรุงห้องเป็นห้องเรียนรวมและห้องประชุม ห้องน้า 4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน)
ปีงบประมาณ 2550 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน (งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า 1 หลัง สร้างอาคารบ้านพักครู 6 หน่วย 2 ชั้น 1 หลัง สร้างบ้านพักผู้บริหาร จานวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท และชุดกล้องวงจรปิด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 900,000 บาท
นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง, ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า, สร้างบ้านพักเกษตรกร, สร้างถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร์ 1 คัน และสร้างรั้วรอบวิทยาลัย รวมงบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท
ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรรงบภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื่อมโยงการมีงานทาเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยประมงปัตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้สร้างบ้านพักนักเรียนนักศึกษา จานวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และได้ขอความอนุเคราะห์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีขุดสระเก็บน้าจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตร จานวน16 ไร่ เป็นเงิน 2,617,000 บาท และได้รับจัดสรรงบลงทุนสร้างอาคารจาหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท
ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย เป็นเงิน 1,850,000 บาท
ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP2) โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 สร้างอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบน้าเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน ได้ 1 ระบบ งบประมาณเป็นเงิน 10,000,000 บาท

 


 
 
 

 

Free Web Hosting