Welcome To Pattani Fisheries College
  หน้าแรก วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม      
ประวัติวิทยาลัยฯ
แผนการเรียนแผนก
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ประกอบการ
การฝึกงานนอกสถานประกอบการ
การสัมมนาฝึกงานรวมกับสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ติดต่อวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพปัตตานี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพสายบุรี

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
“ สร้างแหล่งเรียนรู้       มุ่งสู่สากล
พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ”
เป้าหมายของวิทยาลัย

1  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
และสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
2  จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู้จบ
มัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป
3  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้นักเรียนศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม
4  ดำเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
5  สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน
6  จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
7  บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใต้โครงการ     
“อาชีวร่วมด้วย ช่วยประชาชน”
8 ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ
9 จัดทำกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                      

ภารกิจหลักของวิทยาลัย

1 จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่นใน ด้านการประมง ด้านการเกษตร และอื่น ๆ ตามความพร้อมและเต็ม
ศักยภาพของวิทยาลัย
2 จัดการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ
3 วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาประมงและเผยแพร่
4 ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่วิชาชีพประมง
5 ให้บริการวิชาการแก่ชาวประมง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ
6 รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
7 ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบ
อาชีพของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระบบทวิภาคี 
8 จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวประมง
ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ 
9 โครงสร้าง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

พันธกิจวิทยาลัย

1  พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้น
2  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล
3 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โดรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
4 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่
นำไปสู่การปฏิบัติ
5 ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน
6 พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
8 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
9 พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
10 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมความร่วมมือ
11 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
12 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
13 พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
 

 

Free Web Hosting