Welcome To Pattani Fisheries College
  หน้าแรก วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม      
ประวัติวิทยาลัยฯ
แผนการเรียนแผนก
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ประกอบการ
การฝึกงานนอกสถานประกอบการ
การสัมมนาฝึกงานรวมกับสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ติดต่อวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพปัตตานี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพสายบุรี

ติดต่อวิทยาลัยประมงปัตตานี
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 0-7343-7357
โทรสาร : 0-7343-7357
Website : http://www.pfcollege.com/
E-mail : pattani fish_college@hotmail.com


 
 
 

 

Free Web Hosting