Welcome To Pattani Fisheries College
  หน้าแรก วิสัยทัศน์วิทยาลัยฯ บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรม      
ประวัติวิทยาลัยฯ
แผนการเรียนแผนก
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ประกอบการ
การฝึกงานนอกสถานประกอบการ
การสัมมนาฝึกงานรวมกับสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ติดต่อวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยประมงปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพปัตตานี
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
วิทยาลัยการอาขีพสายบุรี

     27 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยประมงปัตตานี จัดโครงการ พัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา และโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ กิจกรรมสัมมนาฝึกงานต่างภาค ต่างจังหวัด ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยประมงปัตตานี
โดยนายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ และผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ประธานพิธี
กล่าวเปิดงาน โดยมีการสัมมนาแต่ละแผนกวิชาในช่วงเช้า และสัมมนารวมทุกแผนกวิชาในช่วงบ่าย  

 

 


 
 
 

 

Free Web Hosting